СТАТУТ НОВЕ КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Назив Партије је - Нова комунистичка пратија Југославије.

Скраћени назив Нове комунистичке партије Југославије је НКПЈ.

Члан 2.

Нова комунистичка партија Југославије је политичка партија која окупља на добровољним начелима грађане наше државе који прихватају идеје и циљеве Програма НКПЈ.

Програмски циљеви НКПЈ, целокупна њена активност, стратегија, тактика и политика утемељени су на стваралачкој примени и даљој разради научног социјализма који су засновали Маркс, Енгелс и Лењин, поукама издосадашњих позитивних и негативних резултата социјалистичке изградње у нашој земљи и у свету, на достигнућима осталих прогресивних покрета, идеја и мисли савремене епохе и научно-техничке револуције, као и на вековним слободарским традицијама наших народа.

Члан 3.

Организације НКПЈ постоје и делују и у свим републикама претходне Југославије. Један од основних циљева НКПЈ је обнова јединствене Југославије у њеним некадашњим границама, на добровољан и мирољубив начин, уз пристанак свих њених конститутивних народа.

Члан 4.

Нова комунистичка партија Југославије делује у оквирима Устава и закона СР Југославије, као и устава и закона република које сачињавају СР Југославију - Србије и Црне Горе.

Деловање Партије у осталим републикама претходне Југославије саображаваће се условима и могућностима који у датом тренутку тамо постоје, уз уважавање основних програмских циљева Статута и Програма НКПЈ.

НКПЈ је партија napлaмeнтapног типа.

Члан 5.

Седиште Нове комунистичке партије Југославије је у Београду.

Члан 6.

Нова комунистичка партија има карактер правног лица и уписује се код надлежног органа у регистар политичких организација.

Члан 7.

Симбол Нове комунистичке партије Југославије је петокрака црвене боје и срп и чекић златне боје.

Застава Нове комунистичке партије Југославије је црвене боје. У њеном левом горњем углу налази се симбол Партије. Десно, уз сам симбол, налазе се слова НКПЈ златасте боје. Слова могу бити исписана ћирилицом или латиницом.

Печат Нове комунистичке партије Југославије је округлог облика, са текстом: Нова комунистичка партија Југославије - Београд. Текст је исписан на српском језику.

Све оргаинзације НКПЈ формиране на основу овог Статута, могу имати своје печате, који, поред свог територијалног обележја, треба да садрже припадност НКПЈ и симбол Партије.

Печати партијских организација у републикама претходне Југославије имају текст исписан на хрватском, словеначком и македонском језику и правопису.

У средини печата налази се уцртан симбол Партије - петокрака, срп и чекић.

Члан 8.

Нову комунистичку партију Југосла вије представља Генерални секретар, а у његовом одсуству, лице које он одреди из редова Чланова Секретаријата.

ЧЛАНСТВО ПАРТИЈЕ

Члан 9.

Члан Нове комунистичке партије Југославије може бити сваки пунолетни грађанин, односно грађанка СР Ј угославије, ко ја прихвата Програм и Статут Партије.

Члан НКПЈ може бити и сваки пунолетни грађанин и грађанка претходне СФР Југославије, који прихвата Статут и Програм НКПЈ.

Лице које жели да постане члан НКПЈ потписује приступницу о приступању НКПЈ.

Одлуку о пријему у чланство НКПЈ доноси месна (односно општинска организација, уколико на датој територији не постоји месна организација НКПЈ). Приступница постаје пуноважна тек када је верификује Секретаријат НКПЈ највиши извршни орган Партије између два конгреса, односно између две конференције НКПЈ.

НКПЈ може имати и почасне чланове. Почасне чланове могу бирати општинске, градске, окружне, покрајинске и републичке организације НКПЈ, као и Централни комитет НКПЈ.

Секретаријат НКПЈ одобрава или поништава одлуку о избору почасног члана изабраног од стране општинске, градске, окружне, покрајинске или републичке организације.

Конгрес, односно конференција НКПЈ доносе коначну одлуку у случају жалбе неке од наведених територијалних организација, или кандидата за члана Партије у погледу пријема у чланство.

Члан 10.

Члан Нове комунистичке партије Југослгавије не може бити истовремено и члан Неке друге партије.

Члан 11.

Сви чланови НКПЈ су равноправни. Основна права и дужности члана су:

- да учествује у свим облицима рада и активности Партије, у складу са његовим знањем и могућностима;

- да учествује у доношењу и остваривању Статута, Програма и других одлука Партије;

- да покреће и слободно, на демократским начелима, разматра сва питања унутрашне и спољне политике Партије;

- да предлаже, бира и буде биран у органе Партије;

- да буде кандидат Партије на локалним, републичким и савезним изборима за избор одборника, односно републичких или савезних посланика;

- да контролише рад својих изабраних представника;

- да буде обавештен о раду, да оцењује, контролише, критикује или подржава рад сваког органа Партије и сваког комунисту, члана Партије, да се, по нахођењу, обраћа усменим или писменим захтевом сваком органу Партије и да добије одговор од њега;

- да пропагира изборни програм Партије, да се бори за подршку грађана том програму, да се бори за успех Партије на изборима;

- да плаћа чланарину и према својим могућностима помаже Партију.

Ученици, студенти и незапослени чланови Партије могу, али нису обавезни, да плаћају чланарину.

Члан 12.

Чланство у Новој комунистичкој партији Југославије престаје иступањем и искључењем.

Из НКПЈ се може искључити сваки члан који делује супротно Статуту и Програму, ако не извршава важне одлуке Партије, недостојно се понаша или теже наруши углед Партије.

Престанак чланства у Партији одређује се ближе посебним Правилником.

ОРГАНИЗОВАЊЕ ПАРТИЈЕ

Члан 13.

Партија делује на начелима демократског централизма. Нова комунистичка партија Југославије се организује на територијалној основи, а уколико закон и услови дозволе, и у предузећу, установи, на факултету, у школи, универзитету и задрузи.

Територијално се организују месне, општинске, градске, окружне, покрајинске и републичке организације. Све ове организације су саставни делови општејугословенске организације - Нове комунистичке партије Југославије.

Члан 14.

За осниване месне организације потребна су три члана.

За осниване општинске организације потребно је пет чланова.

За осниване градске и окружне организације потребно је петнаест чланова.

За осниване покрајинске организације потребно је тридесет чланова.

За оснивање републичке организације потребно је тридесетпет чланова.

Члан 15.

Месна, општинска, окружна, покрајинска и републичка организација бирају одговарајући комитет - месни, општински, градски, окружни, покрајински и републички

Број чланова комитета зависи од броја чланова Партије и не може бити већи од тридесет.

Бројчано веће организације бирају секретаријат којије извршни орган комитета. Број чланова секретаријата не може бити већи од једанаест.

Чланови комитета, односно секретаријата могу имати разна задужења: за организациона, идеолошка, привредно-финансијска, културно-просветна, политичка, међународна, информативна и друга питања.

Члан 16.

Републичке организације Нове комунистичке партије Југославије оснивају се и делују на основу Статута и Програма НКПЈ.

Централни комитет Нове комунистичке партије Југославије за Србију, Црну Гору, Хрватску, Словенију, Босну и Херцеговину и Македонију, бира се на републичком конгресу или републичкој конференцији.

Избор чланова Централног комитета републике подлеже верификацији Централног комитета НКПЈ, који може одобрити или поништити одлуку о избору у републички комитет Партије одређеног члана.

Коначну одлуку о томе доноси конгрес, односно конференција Нове комунистичке партије Југославије.

Централни комитет нове комунистичке партије Југославије за дату републику може имати највише педесет једног члана.

Секретаријат републичког Централног комитета може имати Највише петнаест чланова.

Републички комитет бира првог секретара. Избор верификује - одобрава или поништава Централни комитет НКПЈ, односно његов Секретаријат.

Члан 17.

Радом месних, општинских, градских и окружних комитета руководе секретари комитета.

Избор чланова и секретара месног комитета верификује општински комитет.

Избор чланова и секретара општинског комитета верификује окружни, односно градски комитет.

Избор члановаи секретараградског, окружног и покрајинског комитета одобрава Централни комитет НКПЈ за дату Републику.

Централни комитет НКПЈ, односно његов Секретаријат, могу одобрити или поништити одлуку централног комитета дате републике.

Члан 18.

Чланови месних, општинских, градских, окружних, покрајинских и републичких комитета и њихови секретари, као и чланови секретаријата бирају се на четири године, али то време може бити и краће, зависно од потреба и околности.

Члан 19.

Избор руководства на основу члана 18. овог Статута, врши се на одговарајућим конференцијама или пленумима.

Члан 20.

Градски одбори Нове комунистичке партије Југославије формирају се у Београду, Нишу, Новом Саду, Крагујевцу и Приштини.

ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Члан 21.

Нова комунистичка партија Југославије може формирати своје организације у иностранству. Те организације сачињавају југословенски грађани који тамо живе и раде.

Ове организације директно су везане за Секретаријат НКПЈ.

ОМЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 22.

Сви чланови Нове комунистичке партије Југославије од осамнаест до навршених тридесет година су истовремено и чланови Савеза комунистичке омладине Југославије, скраћено СКОЈ. Организовање и функционисање СКОЈ-а утврђује се посебним Статутом, који не може бити у супротности са Статутом НКПЈ.

ОРГАНИ ПАРТИЈЕ

Члан 23.

Органи Партије су:

1. Конгрес

2. Конференција

3. Централии комитет

4. Генерални секретар

5. Статутарна комисија

6. Надзорна комисија

КОНГРЕС

Члан 24.

Конгрес је највиши орган Нове комунистичке партије Југославије и, по правилу, одржава се сваке четврте године. Делегати Конгреса су сви чланови Централног комитета НКПЈ, сви секретари републичких, покрајинских и окружних комитета, чланови Секретаријата СКОЈ-а, председници Статутарне и надзорне комисије, као и делегати изабрани сразмерно броју чланова у општинским организацијама НКПЈ, у броју и на начин утврђен одлуком Централног комитета Нове комунистичке партије Југослгавије. Одлгуку о сазивању и начину припрема Конгреса доноси Централни комитет НКПЈ.

Ванредни конгрес се може сазвати у случају потребе. Одлуку о одржавању ванредног Конгреса доноси Ценрални комитет НКПЈ.

Ванредни конгрес се може сазвати и на захтев једне републичке организације НКПЈ.

Ванредни конгрес се може сазвати и на основу захтева једне трећине окружних комитета који чине НКПЈ.

Сазивање редовног Конгреса мора се објавити најмање месец дана пре одржавања.

Члан 25.

На Конгресу подносе извештаје: Централни комитет, Статутарна и Надзорна комисија и други органи.

Конгрес доноси одлуке о извештајима (усваја их или одбацује) и даје оцену рада свих органа НКПЈ у извештајном периоду.

Конгрес:

- доноси одлуке програмског и статутарног карактера;

- одређује политичку линију Партије;

- бира Централни комитет, Статутарну и Надзорну комисију;

- бира Генералног секретара Нове комунистичке партије Југославије;

- разматра жалбе и предлоге који су му упућени.

Конгрес доноси одлуке простом већином.

Одлуке се доносе јавним или тајним гласањем, зависно од одлуке делегата Конгреса.

ЦЕНТРАЛНИ КОМИТЕТ

Члан 26.

Централни комитет је највиши орган Партије између два конгреса.

Централни комитет НКПЈ чине истакнути, способни, одани и активни чланови Партије из целе земље. Он има најмање шездесет једног, а највише сто тридесет једног члана.

Централни комитет руководи целокупним радом НКПЈ, организује сарадњу са другим политичким партијама и покретима у земљи и иностранству.

У свом раду Централни комитет се руководи демократским централизмом. Централни комитет ради у пленумима. Пленуме заказује Генерални секретар, или, по његовом овлашћењу, одређени члан Секретаријата НКПЈ.

Радом пленума руководи Генералии секретар, односно лице које одреди он, а у његовом одсуству Секретаријат.

СЕКРЕТАРИЈАТ

Члан 27.

Централни комитет бира из својих редова седамнаест, а најмање девет чланова Секретаријата НКПЈ.

Секретаријат је извршно и оперативно тело Централног комитета НКПЈ. Он непосредно спроводи политику НКПЈ, свих организација и органа НКПЈ и координира њихов рад.

Радом Секретаријата руководи Генерални секретар, или лице које он одреди.

Чланови Секретаријата могу добити разна задуженьа за: организациона, политичка, идејна, информативна, привредно-финансијска, културна, информативна, научна, међународна и друга питања. Секретаријат ради у седницама које се, по правилу, одржавају једном у петнаест дана.

Секретаријат може имати и стручну службу.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Члан 28.

Конгрес бира Генералног секретара на четири године.

Генерални секретар представља НКПЈ и руководи Централним комитетом и Секретаријатом.

КОНФЕРЕНЦИЈА

Члан 29.

Конферегнцију сазива Централни комитет.

Делегати Конференције су сви чланови Централног комитета, секретари покрајинских и окружних комитета, као и одређени број представника општинских организација, о чему одлуку доноси Централни комитет.

Конференција се може сазвати и на захтев једне републичке организације НКПЈ, или једне трећине окружних организација НКПЈ.

Конференција се сазива по потреби, а, по правилу, једном годишње. Конференција доноси одлуке простом већином гласова.

Гласање може бити јавно или тајно, зависно од одлуке делегата.

Одлуке Конференције могу имати снагу Конгреса.

НАДЗОРНА КОМИСИЈА

Члан 30.

Надзорну комисију бира Конгрес, односно Конференција.

Надзорну комисију чине три до пет чланова.

Надзорна комисија бира из својих редова председника.

Надзорна комисија се бира на четири године.

Надзорна комисија контролише финансијско-материјално пословање Партије и о томе обавештава организације и органе Партије.

Надзорна комисија подноси извештај Конгресу.

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

Члан 31.

Статутарну комисију бира Конгрес, односно Конференција.

Статутарну комисију чине три до пет чланова.

Статутарна комисија бира из својих редова председника.

Статутарна комисија се бира на четири године.

Статутарна комисија тумачи Статут НКПЈ, прати његово остварење и своје мишљење у писменом облику доставља Централном комитету.

Статутарна комисија прати и оцењује рад свих органа НКПЈ. Она предлаже мере за побољшање рада датог органа и Партије у целини.

Статутарна комисија подноси извештај Конгресу.

ИЗДАВАЧКА, ИНФОРМАТИВНА И НАУЧНА ДЕЛАТНОСТ

ЧЛан 32.

Орган Централног комитета Нове комунистичке партије Југославије је лист "Нови комунист".

НКПЈ може организовати издавање и других периодичних листова, часописа и других публикација.

НКПЈ може организовати своје издавачко Гпредузеће.

У складу са законом, НКПЈ може организовати своју радио-телевизију.

ПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ

Члан 33.

У складУ са законом, НКПЈ може организовати једно или више привредних предузећа.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ИМОВИНА

Члан 34.

У складу са законом, НКПЈ може стицати покретну и непокретну имовину. Финансијска средства чине: чланарина, добровољни прилози, поклони, спонзорства, легати, задужбине, наградни фондови, приходи од издавачке делатности, културне, привредие, образовне, научне, спортске и друге делатности, приходи од приредби, разних такмичења и симпозијума.

ИЗБОРИ

Члан 35. Нова комунистичка партија Југославије учествује на изборима за Савезну скупштину, за републичке и покрајинске скупштине, као и за локална представничка тела у целој Југославији.

НКПЈ кандидује своје представнике за носиоце државних и јавних функција у Југославији, републикама, покрајинама и у локалним органима.

Одлуку о учешћу на изборима доноси Ценрални комитет НКПЈ.

САРАДЊА СА ИНОСТРАНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УСТАНОВАМА

Члан 36.

НКПЈ ће сарађивати са свим прогресивним организацијама и установама у свету на бази равноправности и независности. НКПЈ се може учлањивати у разне међународне организације и установе, чији карактер и цильеви нису супротни интересима Југославије и прогреса.

МИТИНЗИ И ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

члан 37.

НКПЈ ће у складу са законом организовати или подржавати организовање митинга и других јавних манифестација или демонстрација, уколико нађе да је то потребно или целисходно и да је у складу са њеним програмским циљевима и определењима.

СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

члан 38.

НКПЈ може имати своју стручну и административну службу.

ПРЕСТАНАК РАДА ПАРТИЈЕ

Члан 39.

Партија може престати са радом искљ учиво по одлуци Конгреса НКПЈ.

У случају престанка рада Партије целокупна њена имовина прелази на основу закона у руке државе или у руке онеорганизације коју одреди својом одлуком Конгрес НКПЈ.

Члан 40.

Овај Стату усвојен је на конференцији Нове комунистичке партије Југославије 21. децембра 1995. године.

Члан 41.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања.